اعضای هیئت

ابراهیم عندلیب

Sample image

 • +نام و نام خانوادگی:ابراهیم عندلیب
 • + تاریخ تولد:1360
 • + تاریخ عضویت در هییت:1382
نظرات (0) کلیک ها: 1522

منصور عرب

Sample image

 • +نام و نام خانوادگی:منصور عرب
 • + تاریخ تولد:1360
 • + تاریخ عضویت در هییت:1393
نظرات (0) کلیک ها: 1510

حمید کی قبادی

Sample image

 • +نام و نام خانوادگی:حمید کی قبادی
 • + تاریخ تولد:1360
 • + تاریخ عضویت در هییت:1387
نظرات (0) کلیک ها: 1441

حمیدرضا آمون

Sample image

 • +نام و نام خانوادگی:حمیدرضا آمون
 • + تاریخ تولد:1360
 • + تاریخ عضویت در هییت:1385
نظرات (0) کلیک ها: 1618

سیدعرشیا میرترابی

Sample image

 • +نام و نام خانوادگی:سیدعرشیا میرترابی
 • + تاریخ تولد:1360
 • + تاریخ عضویت در هییت:1379/06/16
نظرات (0) کلیک ها: 1499

رمضان فیض آبادی

Sample image

 • +نام و نام خانوادگی:رمضان فیض آبادی
 • + تاریخ تولد:1349
 • + تاریخ عضویت در هییت:1381
نظرات (0) کلیک ها: 1511

علی اصغر شاه آبادی

Sample image

 • +نام و نام خانوادگی:علی اصغر شاه آبادی 
 • + تاریخ تولد:1337/04/01
 • + تاریخ عضویت در هییت:1381
نظرات (0) کلیک ها: 1579

عین الله مختاری

Sample image

 • +نام و نام خانوادگی:عین الله مختاری
 • + تاریخ تولد:1315
 • + تاریخ عضویت در هییت:1381
نظرات (0) کلیک ها: 1458

علیرضا حاج عباسی

Sample image

 • +نام و نام خانوادگی:علیرضا حاج عباسی
 • + تاریخ تولد:1359
 • + تاریخ عضویت در هییت:1381
نظرات (0) کلیک ها: 1441

سیدامیر علی میرترابی

Sample image

 • +نام و نام خانوادگی:سیدامیر علی میرترابی
 • + تاریخ تولد:1387
 • + تاریخ عضویت در هییت:1389
نظرات (0) کلیک ها: 1530