اعضای هیئت

سیدعلی میرترابی

Sample image

 • +نام و نام خانوادگی:سیدعلی میرترابی
 • + تاریخ تولد:1365
 • + تاریخ عضویت در هییت:1381
نظرات (0) کلیک ها: 891

سعید غفاری

Sample image

 • +نام و نام خانوادگی:سعید غفاری
 • + تاریخ تولد:1361
 • + تاریخ عضویت در هییت:1381
نظرات (0) کلیک ها: 895

مهدی مهربانی

Sample image

 • +نام و نام خانوادگی:محمدمهدی اصغرمهربانی
 • + تاریخ تولد:1361/08/23
 • + تاریخ عضویت در هییت:1381
نظرات (0) کلیک ها: 890

وحید دریایی

Sample image

 • +نام و نام خانوادگی:وحید دریایی
 • + تاریخ تولد:1361
 • + تاریخ عضویت در هییت:1381
نظرات (0) کلیک ها: 891

محسن ریاحی

Sample image

 • +نام و نام خانوادگی:محسن ریاحی
 • + تاریخ تولد:1350
 • + تاریخ عضویت در هییت:1381
نظرات (0) کلیک ها: 930

مجید اعتدال

Sample image

 • +نام و نام خانوادگی:مجید اعتدال
 • + تاریخ تولد:1355
 • + تاریخ عضویت در هییت:1385
نظرات (0) کلیک ها: 896

قاسم سلیمانی

Sample image

 • +نام و نام خانوادگی:قاسم سلیمانی راهجردی
 • + تاریخ تولد:1361/04/26
 • + تاریخ عضویت در هییت:1381
نظرات (0) کلیک ها: 871

جواد بهلولی

Sample image

 • +نام و نام خانوادگی:جواد بهلولی
 • + تاریخ تولد:1360
 • + تاریخ عضویت در هییت:1381
نظرات (0) کلیک ها: 924

علی کوشکی

Sample image

 • +نام و نام خانوادگی:علی کوشکی
 • + تاریخ تولد:1353
 • + تاریخ عضویت در هییت:1382
نظرات (0) کلیک ها: 951

سید اکبرمیرترابی

Sample image

 • +نام و نام خانوادگی:سید اکبر میرترابی
 • + تاریخ تولد:1351/01/25
 • + تاریخ عضویت در هییت:1381
نظرات (0) کلیک ها: 911